Nieuwsarchief

Dit is het Nieuwsarchief van Vos btw-advies. Hier vindt u alle nieuwsbrieven.


Nieuwsbrief aangepast Sportbesluit

Soms volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. In de Staatscourant  van vandaag is het Voorschrift Tabel I gepubliceerd. Het is het besluit van 4 september 2014. Er zijn op onderdelen wat wijzigingen doorgevoerd die ik hierna puntsgewijs aangeef. Drie weken geleden heb ik jullie de antwoorden van de Staatssecretaris op Kamervragen toegezonden. Die antwoorden hebben een dagtekening van 20 augustus 2014. 15 dagen later komt de tekst van het nieuwe Sportbesluit uit (dagtekening 4 september). Het is een goede gewoonte dat de tekst daarvan eerst voor commentaar rondgaat binnen een zekere kring van inspecteurs en daarna nog eens wordt overwogen, alvorens de publicatie komt. Het tijdpad komt mij wat vreemd over als je je bedenkt dat de tekst van het nieuwe Sportbesluit al bekend was op het moment dat de Kamervragen werden beantwoord.

De voornaamste wijzigingen geef ik hieronder weer. Het cursieve gedeelte is commentaar van mijzelf:

  • Onderdeel 2.2: aanvullende voorzieningen zijn geheel uit de tekst verdwenen. Het gaat dan bijv. om kleed- en doucheruimtes;
  • Nieuw is dat verplaatsbare sportattributen zoals trampolines, klimwanden en zeilboten roerende zaken zijn. Om die reden zijn zij niet aan te merken als een sportaccommodatie.

    Dat wil niet zeggen dat alle roerende zaken niet als (behorend tot) een sportaccommodatie kunnen worden aangemerkt. Behoren de attributen tot de normale uitrusting van een sportaccommodaties, zoals verplaatsbare doelen, dan geldt het vorenstaande naar mijn mening niet;
  • Nieuw is dat, in aansluiting op de jurisprudentie van de Hoge Raad, ook de sport buiten de sportaccommodaties is aan te merken als het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Voorwaarde is dat de activiteit plaatsvindt onder begeleiding en die ruimte (openbare voorziening) voor die sport is gereserveerd. Denk bijv. aan een marathon, wielerwedstrijd, wandeltocht en skeelerwedstrijd. Genoemd zijn ook paardrijlessen buiten de manege onder begeleiding van een instructeur en een duikcursus deels in een zwembad, deels in open water.
  • In onderdeel 2.3 is nieuw geregeld dat ook sprake is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening als begin en einde plaatsvinden in een sportaccommodatie (met de mogelijkheid zich te verfrissen/douchen) en de activiteit  gedeeltelijk buiten de accommodatie plaatsvindt;
  • De eis dat onderhoud, schoonmaken of beveiligen van de accommodatie is gewijzigd en wel in die zin dat de exploitant de meeste van die aanvullende diensten zelf verricht. Inkoop bij de huurder is niet toegestaan. Het Sportbesluit is wel van toepassing als de huurder (de vereniging of de leden daarvan) zelf kleine onderhoudskosten (de zogenoemde hand- en spandiensten) verricht, zoals het trekken van lijnen, het maaien van gras of het verwijderen van onkruid. Naar ik aanneem zal de Belastingdienst zich in de praktijk aan deze opsomming houden en het woordje ‘zoals’ niet toepassen.
  • Ook de omschrijving van actieve sportbeoefening is gewijzigd; denksporten zoals schaken en bridge kunnen naar maatschappelijke opvattingen worden aangemerkt als vormen van actieve sportbeoefening. De enkele verhuur van bijv. boten valt niet onder het Sportbesluit, ook niet als de huurder met de boot sportieve activiteiten gaat verrichten. Het verzorgen van trainingen Xco-walking en Xco-bootcamp is niet aan te merken als het gelegenheid geven tot sportbeoefening, tenzij is voldaan aan het vereiste dat een sportaccommodatie ter beschikking is gesteld. Dit laatste is niet vreemd als je bedenkt dat voor sportieve activiteiten buiten een sportaccommodatie onder begeleiding alleen het lage btw-tarief geldt als die (openbare) ruimtes voor de duur van de activiteit zijn gereserveerd voor de sport. Denk aan een marathon, wielerwedstrijd, wandeltocht en skeelerwedstrijd. Bootcamp vindt veelal geheel buiten een sportaccommodatie en in de openbare ruimte plaats. Ik ben van mening dat als start en einde daarvan op een sportaccommodatie plaatsvindt waar ook de gelegenheid tot douchen bestaat, het Sportbesluit mogelijk op bootcamp van toepassing is.

Nieuwsarchief

Nieuwsbrief van 27 juni 2016
Betreft: 2016-06-27 Nieuwsbrief uitspraak HvJ Woerden Lees meer in de Nieuwsbrief van 27 juni 2016.
Nieuwsbrief van 21 juni 2016
Betreft: 1. Leerlingenvervoer 2. Sport, ter beschikking stellen om niet 3. Verkoop woning met grasland 4. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 21 juni 2016.
Nieuwsbrief van 29 maart 2016
Betreft: 1. Sportaccommodaties om niet ter beschikking stellen 2. Sport, aangekondigde wetswijziging en fiscale eenheid 3. Koepelvrijstelling 4. Uitsluitingsgronden BCF 5. Factuurvereisten 6. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 maart 2016.
Nieuwsbrief van 1 juni 2015
Betreft: 1. Aftrek van btw 2. Teruggaaf btw bij niet betaalde vergoeding 3. Nieuwe wending btw-constructie scholen? Lees meer in de Nieuwsbrief van 1 juni 2015.
Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit
Soms volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. In de Staatscourant van vandaag is het Voorschrift Tabel I gepubliceerd. Het is het besluit van 4 september 2014. Er zijn op onderdelen wat wijzigingen doorgevoerd die ik hierna puntsgewijs aangeef. Lees meer in de Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit.
Nieuwsbrief van 25 augustus 2014
Op 17 juni jl. heb ik jullie op de hoogte gebracht van een voorgenomen wetswijziging met betrekking tot de sportvrijstelling en het ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Afgelopen woensdag heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord. Lees in de Nieuwsbrief van 25 augustus 2014.
Nieuwsbrief van 29 juli 2014
Btw en de drie decentralisaties. Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden. Het gaat om de volgende taken: Ondersteuning en verzorging uit de Awbz worden overgeheveld naar de Wmo; Uitvoering van de Participatiewet (samenvoeging WWB, Wsw en Wajong) komt bij de gemeenten en Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 juli 2014.
Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden
Gemeente worden meer en meer “gedwongen” op allerlei gebieden samen te werken. Voor de btw geldt een vrijstelling als de samenwerkingsvrijstelling of het leerstuk van de kosten voor gemene rekening van toepassing is. Lees meer in de Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden.
Nieuwsbrief van 30 november 2012
Uitspraak procedure gemeente Moerdijk btw-belaste exploitatie multifunctioneel centrum Vrijdag 30 november 2012, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedure die mijn veel te jong en te vroeg (18 november 2008) overleden collega Ingrid Vos en ik in onze EFK-periode in 2007 voor de gemeente Moerdijk zijn gestart. Mede door de inzet en het niet aflatende enthousiasme van Ingrid is deze procedure voor de gemeente uiteindelijk met succes afgerond. Lees meer in de Nieuwsbrief van 30 november 2012.
Nieuwsbrief van 7 december 2012
Hoge Raad 7 december 2012, terbeschikkingstelling theaterzaal is btw-belaste dienst Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatiezaak van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft cassatie tegen de uitspraak van het Hof den Haag van 10 mei 2010, waartegen zowel de gemeente als de staatssecretaris cassatie hebben ingesteld. De Hoge Raad beslist in deze zaak dat de terbeschikkingstelling van een kleine theaterzaal is aan te merken als een btw-belaste dienst, niet zijnde verhuur. Hiermee heeft de Hoge Raad de lijn van de laatste weken in zijn uitspraken over de strikte uitleg van het verhuurbegrip voortgezet. De praktijk heeft met deze serie uitspraken duidelijkheid gekregen over de zogenaamde verhuur+. Lees meer in de Nieuwsbrief van 7 december 2012

Home