Nieuwsarchief

Dit is het Nieuwsarchief van Vos btw-advies. Hier vindt u alle nieuwsbrieven.


Samenwerkingsverbanden

Gemeente worden meer en meer “gedwongen” op allerlei gebieden samen te werken. Voor de btw geldt een vrijstelling als de samenwerkingsvrijstelling of het leerstuk van de kosten voor gemene rekening van toepassing is. Die btw wordt ter compensatie ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten. Ook gemeentelijke BV’s en stichtingen komen voor de doorschuifregeling veelal in aanmerking als één gemeente alle aandelen houdt of één gemeente alle bestuurders benoemt. Van btw-heffing is sprake bij een samenwerkingsverband centrumgemeente en bij dienstverleningsovereenkomsten (dvo). De btw die het samenwerkingsverband aan de gemeenten in rekening brengt is vaak voor het grootste gedeelte compensabel. De btw is daardoor meestal geen kostprijsverhogende factor.

De vrijstellingen voor de vennootschapsbelasting (Vpb) lopen daaraan echter niet parallel. Ik volsta hierbij met een verwijzing naar de voorbeelden in de concept memorie van toelichting die ik u bij een vorige gelegenheid heb toegezonden (mailing van 17 april jl.).

Het komt voor dat als iets wordt geregeld om de Vpb-plicht buiten de deur te houden, men wordt geconfronteerd met btw-plicht. Een voorbeeld is als de gemeente A een BV heeft die werkzaamheden verricht voor haar enig aandeelhouder (quasi-inbesteding) en op basis van een dvo werkzaamheden voor gemeente B verricht. Het laatste betreft btw-belaste activiteiten. Verkoopt gemeente A aandelen aan B, dan kan dat tot gevolg hebben dat voor beide gemeenten sprake is van quasi-inbesteding en geen Vpb-plicht voor de BV aanwezig is. Gevolg is wél dat nu btw-plicht voor het geheel ontstaat omdat niet één gemeente alle aandelen houdt. Dat hoeft niet erg te zijn als de btw die de BV aan de gemeenten in rekening brengt geheel voor compensatie in aanmerking komt.

Het wordt pas erg als die btw geheel of gedeeltelijk kostprijsverhogend is en de gemeenten worden geconfronteerd met het BCF-plafond. Het vreemde is dat mogelijk hogere btw-ontvangsten van het Rijk niet leiden tot een hogere dotatie aan het BCF. Ook dat de toenemende samenwerking tot een hogere btw-afdracht leidt, valt nergens uit af te leiden dat sprake zal zijn van een hogere dotatie aan het BCF. De liefde komt van één kant en de praktijk leert dat die dan van de verkeerde kant komt (….).

Conclusie:

Breng bij wijzigingen in de structuur van het samenwerkingsverband, of vóór het opzetten daarvan, alle fiscale gevolgen in beeld. De deelnemers krijgen dan een goed inzicht in de fiscale gevolgen en andere randvoorwaarden, zoals inrichten van de administratie en afstemming met de Belastingdienst. Begin dus vroeg daarmee. Ik adviseer zonder meer nu al te beginnen met de inventarisatie voor de Vpb. Niet alleen van de eigen gemeentelijke organisatie, maar ook die van de samenwerkingsverbanden.


Nieuwsarchief

Nieuwsbrief van 27 juni 2016
Betreft: 2016-06-27 Nieuwsbrief uitspraak HvJ Woerden Lees meer in de Nieuwsbrief van 27 juni 2016.
Nieuwsbrief van 21 juni 2016
Betreft: 1. Leerlingenvervoer 2. Sport, ter beschikking stellen om niet 3. Verkoop woning met grasland 4. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 21 juni 2016.
Nieuwsbrief van 29 maart 2016
Betreft: 1. Sportaccommodaties om niet ter beschikking stellen 2. Sport, aangekondigde wetswijziging en fiscale eenheid 3. Koepelvrijstelling 4. Uitsluitingsgronden BCF 5. Factuurvereisten 6. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 maart 2016.
Nieuwsbrief van 1 juni 2015
Betreft: 1. Aftrek van btw 2. Teruggaaf btw bij niet betaalde vergoeding 3. Nieuwe wending btw-constructie scholen? Lees meer in de Nieuwsbrief van 1 juni 2015.
Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit
Soms volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. In de Staatscourant van vandaag is het Voorschrift Tabel I gepubliceerd. Het is het besluit van 4 september 2014. Er zijn op onderdelen wat wijzigingen doorgevoerd die ik hierna puntsgewijs aangeef. Lees meer in de Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit.
Nieuwsbrief van 25 augustus 2014
Op 17 juni jl. heb ik jullie op de hoogte gebracht van een voorgenomen wetswijziging met betrekking tot de sportvrijstelling en het ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Afgelopen woensdag heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord. Lees in de Nieuwsbrief van 25 augustus 2014.
Nieuwsbrief van 29 juli 2014
Btw en de drie decentralisaties. Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden. Het gaat om de volgende taken: Ondersteuning en verzorging uit de Awbz worden overgeheveld naar de Wmo; Uitvoering van de Participatiewet (samenvoeging WWB, Wsw en Wajong) komt bij de gemeenten en Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 juli 2014.
Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden
Gemeente worden meer en meer “gedwongen” op allerlei gebieden samen te werken. Voor de btw geldt een vrijstelling als de samenwerkingsvrijstelling of het leerstuk van de kosten voor gemene rekening van toepassing is. Lees meer in de Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden.
Nieuwsbrief van 30 november 2012
Uitspraak procedure gemeente Moerdijk btw-belaste exploitatie multifunctioneel centrum Vrijdag 30 november 2012, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedure die mijn veel te jong en te vroeg (18 november 2008) overleden collega Ingrid Vos en ik in onze EFK-periode in 2007 voor de gemeente Moerdijk zijn gestart. Mede door de inzet en het niet aflatende enthousiasme van Ingrid is deze procedure voor de gemeente uiteindelijk met succes afgerond. Lees meer in de Nieuwsbrief van 30 november 2012.
Nieuwsbrief van 7 december 2012
Hoge Raad 7 december 2012, terbeschikkingstelling theaterzaal is btw-belaste dienst Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatiezaak van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft cassatie tegen de uitspraak van het Hof den Haag van 10 mei 2010, waartegen zowel de gemeente als de staatssecretaris cassatie hebben ingesteld. De Hoge Raad beslist in deze zaak dat de terbeschikkingstelling van een kleine theaterzaal is aan te merken als een btw-belaste dienst, niet zijnde verhuur. Hiermee heeft de Hoge Raad de lijn van de laatste weken in zijn uitspraken over de strikte uitleg van het verhuurbegrip voortgezet. De praktijk heeft met deze serie uitspraken duidelijkheid gekregen over de zogenaamde verhuur+. Lees meer in de Nieuwsbrief van 7 december 2012

Home