Nieuwsarchief

Dit is het Nieuwsarchief van Vos btw-advies. Hier vindt u alle nieuwsbrieven.


Nieuwsbrief - 21 juni 2016

Betreft

  1. Leerlingenvervoer
  2. Sport, ter beschikking stellen om niet
  3. Verkoop woning met grasland
  4. Overige attentiepunten

Recent hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn voor de btw-praktijk.

1.    Leerlingenvervoer

Uitspraak Hof van Justitie:

Het Hof van Justitie van de EU heeft in de procedure van de gemeente Borsele beslist dat het leer-lingenvervoer op basis van de Wet op het primair onderwijs, geen economische activiteit is in de zin van de btw-wetgeving. Dat betekent dat gemeenten geen btw verschuldigd zijn over de (gerin-ge) inkomsten, maar – belangrijker – de hen in rekening gebrachte btw niet in aftrek kunnen bren-gen. Dat in bepaalde situaties sprake is van een inkomensafhankelijke bijdrage doet daaraan niets af.

Naar ik aanneem zal de Hoge Raad de procedure van de gemeente Borsele over het btw-ondernemerschap ook zo afwikkelen. Rest nog de procedure over het BTW-compensatiefonds (BCF). Die zaak had het gerechtshof Den Haag afgewezen, maar loopt nog steeds omdat de ge-meente tegen die uitspraak cassatie heeft ingesteld. Naar verwachting zal de Hoge Raad deze zaak terugverwijzen naar een ander gerechtshof voor nader feitelijk onderzoek. Hierbij zal de procedu-re, naar ik aanneem, zich vooral toespitsen op de vraag of al dan niet sprake is van een uitsluitings-grond, met name de individuele verstrekking. De staatssecretaris heeft in het kader van de huis-vesting van asielzoekers al het standpunt ingenomen dat geen sprake is van een individuele ver-strekking als de persoon aan wie de verstrekking plaatsvindt, vooraf niet bekend is.

Betekenis voor de praktijk:

Hoewel de btw- en de BCF-wetgeving heel veel op elkaar lijken, mogen ze niet met elkaar worden verward, laat staan door elkaar gebruikt. De btw is een belastingwet, terwijl het BCF een begro-tingswet is. Denk daarbij aan de koppeling tussen het BCF en de uitkering uit het Gemeentefonds.

Voor de praktijk betekent deze uitspraak dat gemeente die de btw met betrekking tot het leerlin-genvervoer in aftrek hebben gebracht, deze btw terug moeten betalen. Ook bezwaren tegen in het verleden opgelegde naheffingsaanslagen voor de btw zullen worden afgewezen. Overigens ben ik wel van mening dat daarbij geen sprake mag zijn van boetes. Het feit dat de Hoge Raad vra-gen heeft gesteld aan het Hof van Justitie geeft aan dat de gemeente een pleitbaar standpunt hebben ingenomen.

Nu is de vraag nog aan de orde of die btw mogelijk voor compensatie via het BCF in aanmerking komt. Voor zover de gemeenten over de jaren 2011 t/m 2015 de btw ter zake van het leerlingen-vervoer niet hebben gecompenseerd, dan wel daartegen al bezwaar hebben ingediend, adviseer ik hen alsnog een bezwaarschrift in te dienen onder verwijzing naar de lopende procedure daar-over en artikel 9, lid 4 van de Wet op het BTW-compensatiefonds. Tevens moeten gemeenten in de bezwaarschriften per jaar het btw-bedrag vermelden. Hiermee stellen gemeenten hun belan-gen veilig. De ouderbijdrage blijft nu buiten de btw-heffing.

Om de rechten op een eventueel succes van de (vervolg)uitspraak veilig te stellen, adviseer ik de gemeenten het leerlingenvervoer vooralsnog niet als “aftrek” of “kostprijsverhogend” te labelen, maar “BCF” en de btw te compenseren.

Of de gemeenten beter uit waren geweest als het Hof van Justitie in hun voordeel had beslist, staat vrijwel vast. Btw-heffing brengt verschuldigdheid van btw over de ouderbijdrage met zich mee. Terwijl btw-compensatie leidt tot een hogere uitkering uit het BCF. Dit is echter een schijn-voordeel omdat het mogelijke overschot van het BCF over 2016 nu al is verdisconteerd in de uitke-ring uit het gemeentefonds. Hier moet echter nog een afrekening plaatsvinden. Hierdoor lijkt een gelijk van de gemeenten over compensatie een sigaar uit eigen doos.

 

2.    Sport, ter beschikking stellen om niet

Uitspraak Hoge Raad

Over het ter beschikking stellen van gymzalen voor het bewegingsonderwijs lopen de meningen van de Belastingdienst en de markt nog wel eens uiteen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat het om niet ter beschikking stellen van gymzalen aan basisscholen niet kan leiden tot aftrek van btw op de investeringen en exploitatie van de gymzalen. In deze zaak had de afdeling onderwijs van de gemeente de normvergoeding intern overgeboekt naar de afdeling die de gymzalen exploi-teerde.

Wettelijke taak?

Opvallend in de gehele procedure is dat de Belastingdienst geen moment het standpunt in heeft genomen dat de gemeente handelt als overheid op basis van de Wet op het primair onderwijs. Het gaat hier uitsluitend en alleen om de vraag of de gemeente al dan niet een economische activiteit verricht. Zowel bij de Rechtbank, het Gerechtshof als de Hoge Raad neemt de belastingrechter het standpunt in dat de gemeente geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting. Zij vraagt geen vergoeding en verricht om die reden geen economische activiteit.

Fiscale gevolgen andere situatie

De vraag is of de procedure ook zo afloopt als de afdeling onderwijs van de gemeente de normver-goeding aan de scholen had uitgekeerd, die vervolgens zelf hun ruimte voor het bewegingsonder-wijs in zouden kopen. De term “bewegingsonderwijs” wordt in de onderwijswetgeving niet nader omschreven. De laatste tijd zie je ook dat bewegingsonderwijs door een aantal scholen ook wordt ingevuld als “natuurlijk bewegen”. Dit is een andere vorm van bewegingsonderwijs waarbij, over het algemeen, geen gebruik wordt gemaakt van gymzalen. De activiteit kan, bijvoorbeeld, in de buitenlucht plaatsvinden. Deze activiteit komt dan in de plaats van de “ouderwetse” gymles. In dit voorbeeld besteedt de school dan een deel van de normvergoeding aan een andere vorm van bewegingsonderwijs, nl. natuurlijk bewegen. Het is dan ook zeer de vraag of deze uitspraak van de Hoge Raad kan worden toegepast op de situatie dat een gemeente de normvergoeding aan de basisschool uitbetaalt die vervolgens zelf beslist of en hoe zij dit bedrag besteedt. Koopt de basis-school tegen vergoeding uren in bij de gemeente voor een gymzaal, dan verricht de gemeente, naar mijn mening, wel degelijk een btw-belaste activiteit.

3.    Verkoop woning met perceel grasland

Welke grond behoort bij een gebouw?

Regelmatig komt in contacten met gemeenten de vraag naar voren of door werkzaamheden een terrein een bouwterrein is geworden. Daarbij wordt er al te vaak vanuit gegaan dat er nog een ge-bouwtje op de grond staat, waardoor het gehele terrein bebouwd is en dus in de sfeer van over-drachtsbelasting wordt verkocht en niet als bouwterrein in de btw-belaste sfeer. Dat kan echter alleen als alle grond behoort bij het gebouwtje, wat nog maar de vraag is.

De uitspraak

In een procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het antwoord op het voorgaande te vinden. Een campingbedrijf kocht een naastgelegen woonboerderij met daarachter een perceel grasland. Vervolgens werd de woonboerderij met een deel van het perceel grasland doorverkocht. Kennelijk was de eigenaar van de camping slechts geïnteresseerd in een deel van het perceel gras-land voor het uitbreiden van zijn camping. De koper wilde op het geheel (woonboerderij met gras-land) het 2%-tarief overdrachtsbelasting toepassen. De inspecteur was het daar niet mee eens want hij vond dat het perceel grasland niet dienstbaar was aan de woonfunctie van de woonboer-derij. De belastingrechter stelde de inspecteur in het gelijk, gevolg een naheffing van 6% over-drachtsbelasting (na aftrek van de al betaalde 2%) over de waarde van het perceel grasland.

Gevolgen voor de praktijk

In de praktijk zal dus steeds beoordeeld moeten worden of de grond die wordt ge- of verkocht wel dienstbaar is aan een gebouw. Heeft een gemeente, bijv., nutsvoorzieningen voor de toekomstige bebouwing van een perceel grond aangelegd, maar staat op de grond nog een gebouwtje, dan wil dat nog niet zeggen dat het gehele perceel bebouwd is. Slechts de grond die dienstbaar is aan het gebouwtje, behoort tot de bebouwing. Het overige gedeelte van het perceel is, in dit voorbeeld, door de aanleg van de nutsvoorzieningen een bouwterrein geworden. Verkoop daarvan is dan steeds btw-belast.

4.    Overige attentiepunten

4.1.    Aftrek of compensatie van btw; wie geeft opdracht?

De Belastingdienst wil nog wel eens het standpunt innemen dat weliswaar de gemeente de op-drachtgever is van een bepaalde activiteit, maar dat in feite een ander de afnemer daarvan is. Ik verwijs dan graag naar het zogenoemde “outplacement-arrest” waarin de Hoge Raad heeft beslist dat de ex-werknemer niet de afnemer was van de prestatie. De werkgever had opdracht gegeven en de factuur stond op naam van de werkgever.

Recent oordeelde de Rechtbank Gelderland dat een directeur van een BV, die verdachte was in een strafzaak, opdracht heeft gegeven aan zijn advocaat. De factuur was op naam gesteld van de directeur en ook uit de omschrijving bleek dat het ging om een zaak waarin A partij was en niet de BV. De rechter oordeelde dat de BV de op de facturen vermelde btw niet in aftrek kan brengen.

Het blijft dan ook van het grootste belang dat in de administratie goed vastligt wie de opdracht heeft verstrekt (aanbesteding), alsook de tenaamstelling van degene die moet betalen.

4.2.    Pro rata

In Nederland kennen we de praktijk dat bij de exploitatie van onroerende zaken zoals multifuncti-onele accommodaties de aftrek wordt bepaald op basis van het aantal vierkante meters. Dit is ech-ter de uitzondering en de hoofdregel is verdeling op basis van omzet. De Rechtbank Gelderland heeft dat onlangs nog eens bevestigd in een zaak van een projectontwikkelaar die, waarschijnlijk onder druk van de markt, zijn activiteiten verlegde van nieuwbouwprojecten naar handel in be-staande panden. De rechter oordeelde dat de omzetverhoudingen bepalend zijn voor het bepalen welk deel van de btw op de algemene kosten al dan niet voor aftrek in aanmerking komt.

4.3.    Formele factuurvereisten

In het verleden heb ik al vaker jullie aandacht gevraagd voor de factuurvereisten. In een onlangs gepubliceerde conclusie stelt de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de EU dat de mate-riële vereisten belangrijker zijn dan de formele eisen. Zeker als vaststaat dat geen sprake is van fraude mag een formeel vereiste niet in de weg staan aan het materiële vereiste, ofwel bestaat recht op aftrek van btw bij degene die de prestatie afneemt. In deze situatie ging het om het niet vermelden van een btw-identificatienummer op een factuur bij een intracommunautaire transac-tie.

Als jullie vragen hebben over deze onderwerpen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Gert Vos btw-advies
Gert Vos


 

 


Nieuwsarchief

Nieuwsbrief van 27 juni 2016
Betreft: 2016-06-27 Nieuwsbrief uitspraak HvJ Woerden Lees meer in de Nieuwsbrief van 27 juni 2016.
Nieuwsbrief van 21 juni 2016
Betreft: 1. Leerlingenvervoer 2. Sport, ter beschikking stellen om niet 3. Verkoop woning met grasland 4. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 21 juni 2016.
Nieuwsbrief van 29 maart 2016
Betreft: 1. Sportaccommodaties om niet ter beschikking stellen 2. Sport, aangekondigde wetswijziging en fiscale eenheid 3. Koepelvrijstelling 4. Uitsluitingsgronden BCF 5. Factuurvereisten 6. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 maart 2016.
Nieuwsbrief van 1 juni 2015
Betreft: 1. Aftrek van btw 2. Teruggaaf btw bij niet betaalde vergoeding 3. Nieuwe wending btw-constructie scholen? Lees meer in de Nieuwsbrief van 1 juni 2015.
Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit
Soms volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. In de Staatscourant van vandaag is het Voorschrift Tabel I gepubliceerd. Het is het besluit van 4 september 2014. Er zijn op onderdelen wat wijzigingen doorgevoerd die ik hierna puntsgewijs aangeef. Lees meer in de Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit.
Nieuwsbrief van 25 augustus 2014
Op 17 juni jl. heb ik jullie op de hoogte gebracht van een voorgenomen wetswijziging met betrekking tot de sportvrijstelling en het ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Afgelopen woensdag heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord. Lees in de Nieuwsbrief van 25 augustus 2014.
Nieuwsbrief van 29 juli 2014
Btw en de drie decentralisaties. Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden. Het gaat om de volgende taken: Ondersteuning en verzorging uit de Awbz worden overgeheveld naar de Wmo; Uitvoering van de Participatiewet (samenvoeging WWB, Wsw en Wajong) komt bij de gemeenten en Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 juli 2014.
Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden
Gemeente worden meer en meer “gedwongen” op allerlei gebieden samen te werken. Voor de btw geldt een vrijstelling als de samenwerkingsvrijstelling of het leerstuk van de kosten voor gemene rekening van toepassing is. Lees meer in de Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden.
Nieuwsbrief van 30 november 2012
Uitspraak procedure gemeente Moerdijk btw-belaste exploitatie multifunctioneel centrum Vrijdag 30 november 2012, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedure die mijn veel te jong en te vroeg (18 november 2008) overleden collega Ingrid Vos en ik in onze EFK-periode in 2007 voor de gemeente Moerdijk zijn gestart. Mede door de inzet en het niet aflatende enthousiasme van Ingrid is deze procedure voor de gemeente uiteindelijk met succes afgerond. Lees meer in de Nieuwsbrief van 30 november 2012.
Nieuwsbrief van 7 december 2012
Hoge Raad 7 december 2012, terbeschikkingstelling theaterzaal is btw-belaste dienst Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatiezaak van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft cassatie tegen de uitspraak van het Hof den Haag van 10 mei 2010, waartegen zowel de gemeente als de staatssecretaris cassatie hebben ingesteld. De Hoge Raad beslist in deze zaak dat de terbeschikkingstelling van een kleine theaterzaal is aan te merken als een btw-belaste dienst, niet zijnde verhuur. Hiermee heeft de Hoge Raad de lijn van de laatste weken in zijn uitspraken over de strikte uitleg van het verhuurbegrip voortgezet. De praktijk heeft met deze serie uitspraken duidelijkheid gekregen over de zogenaamde verhuur+. Lees meer in de Nieuwsbrief van 7 december 2012

Home