Nieuwsarchief

Dit is het Nieuwsarchief van Vos btw-advies. Hier vindt u alle nieuwsbrieven.


Nieuwsbericht 29 juli 2014

Btw en de drie decentralisaties


Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten meer taken en  verantwoordelijkheden. Het gaat om de volgende taken:

  • Ondersteuning en verzorging uit de Awbz worden overgeheveld naar de Wmo;
  • Uitvoering van de Participatiewet (samenvoeging WWB, Wsw en Wajong) komt bij de gemeenten en
  • Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg.


De overheveling van de taken gaan gepaard met een forse bezuiniging van in totaal bijna 4 miljard.

Over de gevolgen voor de compensatie van btw bestaat echter grote onzekerheid. De VNG heeft hiervoor bij herhaling aandacht gevraagd. Op 7 juli jl. hebben de staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Teeven (Veiligheid en Justitie) Kamervragen beantwoord. Naar ik aanneem hebben zij hierover contact gehad met Financiën. Zonder toezeggingen te doen, stellen zij wel dat hen bij nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van de drie decentralisaties geen gevallen bekend zijn dat de btw niet compensabel is. Anders gezegd: de gemeenten treden op binnen hun overheidstaak en de btw is compensabel. Daaruit leid ik af dat ook de “oude’ samenwerkingsverbanden en gemeentelijke activiteiten voor deze werkzaamheden de btw kunnen compenseren.

Hierbij gelden wel uitsluitingsgronden, deze lijken echter tot de uitzonderingen te behoren. Dat is n.m.m. ook terecht omdat gemeenten belang hebben bij een goede uitvoering en als opdrachtgever fungeren. Slechts in zéér specifieke situaties is dan sprake van een uitsluitingsgrond vanwege een individuele verstrekking die dan ook nog daartoe beperkt is.

Recent heb ik voor een gemeente wat interne stukken beoordeeld over de invoering van de jeugdzorg. Al lezende zou er maar één uitgangspunt zijn, namelijk de zorg voor het individu en dan zit je al snel in de uitsluitingsgronden. Toen ik echter toekwam aan de bijlagen ontstond een heel ander beeld, namelijk de uitvoering, inkooptraject van de hulp/zorg bij een derde en monitoring. In dat geval zijn alle gemeentelijke werkzaamheden te labelen als “compensabel”.

Vervolgens ben ik eens in de Jeugdwet en de daarbij behorende toelichting gedoken. Wat blijkt? De zorg mag slechts door instanties/personen worden verstrekt die daarvoor gecertificeerd zijn. Voor dergelijke diensten geldt een btw-vrijstelling. En dan nog zet de gemeente die ook in bij de intakefase.

Een zelfde benadering zien we gelukkig ook bij de meeste eenheden van de Belastingdienst bij de re-integratie. De btw die betrekking heeft op de uitvoering, inclusief het monitoren van de regeling, is compensabel. De individuele verstrekking heeft slechts betrekking op die diensten die de uitkeringsgerechtigde normaal gesproken zelf zou hebben ingekocht. Voor al het andere geldt de gemeente als opdrachtgever en afnemer van de prestatie.

Conclusie:

De btw die drukt op de kosten van de drie decentralisaties komt voor het overgrote deel voor compensatie in aanmerking. Slechts de btw die betrekking heeft op direct individuele verstrekkingen sec, is kostprijsverhogend.


Nieuwsarchief

Nieuwsbrief van 27 juni 2016
Betreft: 2016-06-27 Nieuwsbrief uitspraak HvJ Woerden Lees meer in de Nieuwsbrief van 27 juni 2016.
Nieuwsbrief van 21 juni 2016
Betreft: 1. Leerlingenvervoer 2. Sport, ter beschikking stellen om niet 3. Verkoop woning met grasland 4. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 21 juni 2016.
Nieuwsbrief van 29 maart 2016
Betreft: 1. Sportaccommodaties om niet ter beschikking stellen 2. Sport, aangekondigde wetswijziging en fiscale eenheid 3. Koepelvrijstelling 4. Uitsluitingsgronden BCF 5. Factuurvereisten 6. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 maart 2016.
Nieuwsbrief van 1 juni 2015
Betreft: 1. Aftrek van btw 2. Teruggaaf btw bij niet betaalde vergoeding 3. Nieuwe wending btw-constructie scholen? Lees meer in de Nieuwsbrief van 1 juni 2015.
Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit
Soms volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. In de Staatscourant van vandaag is het Voorschrift Tabel I gepubliceerd. Het is het besluit van 4 september 2014. Er zijn op onderdelen wat wijzigingen doorgevoerd die ik hierna puntsgewijs aangeef. Lees meer in de Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit.
Nieuwsbrief van 25 augustus 2014
Op 17 juni jl. heb ik jullie op de hoogte gebracht van een voorgenomen wetswijziging met betrekking tot de sportvrijstelling en het ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Afgelopen woensdag heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord. Lees in de Nieuwsbrief van 25 augustus 2014.
Nieuwsbrief van 29 juli 2014
Btw en de drie decentralisaties. Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden. Het gaat om de volgende taken: Ondersteuning en verzorging uit de Awbz worden overgeheveld naar de Wmo; Uitvoering van de Participatiewet (samenvoeging WWB, Wsw en Wajong) komt bij de gemeenten en Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 juli 2014.
Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden
Gemeente worden meer en meer “gedwongen” op allerlei gebieden samen te werken. Voor de btw geldt een vrijstelling als de samenwerkingsvrijstelling of het leerstuk van de kosten voor gemene rekening van toepassing is. Lees meer in de Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden.
Nieuwsbrief van 30 november 2012
Uitspraak procedure gemeente Moerdijk btw-belaste exploitatie multifunctioneel centrum Vrijdag 30 november 2012, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedure die mijn veel te jong en te vroeg (18 november 2008) overleden collega Ingrid Vos en ik in onze EFK-periode in 2007 voor de gemeente Moerdijk zijn gestart. Mede door de inzet en het niet aflatende enthousiasme van Ingrid is deze procedure voor de gemeente uiteindelijk met succes afgerond. Lees meer in de Nieuwsbrief van 30 november 2012.
Nieuwsbrief van 7 december 2012
Hoge Raad 7 december 2012, terbeschikkingstelling theaterzaal is btw-belaste dienst Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatiezaak van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft cassatie tegen de uitspraak van het Hof den Haag van 10 mei 2010, waartegen zowel de gemeente als de staatssecretaris cassatie hebben ingesteld. De Hoge Raad beslist in deze zaak dat de terbeschikkingstelling van een kleine theaterzaal is aan te merken als een btw-belaste dienst, niet zijnde verhuur. Hiermee heeft de Hoge Raad de lijn van de laatste weken in zijn uitspraken over de strikte uitleg van het verhuurbegrip voortgezet. De praktijk heeft met deze serie uitspraken duidelijkheid gekregen over de zogenaamde verhuur+. Lees meer in de Nieuwsbrief van 7 december 2012

Home