Nieuwsarchief

Dit is het Nieuwsarchief van Vos btw-advies. Hier vindt u alle nieuwsbrieven.


Nieuwsbericht 30 november 2012

Uitspraak procedure gemeente Moerdijk btw-belaste exploitatie multifunctioneel centrum

Vrijdag 30 november 2012, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedure die mijn veel te jong en te vroeg (18 november 2008) overleden collega Ingrid Vos en ik in onze EFK-periode in 2007 voor de gemeente Moerdijk zijn gestart. Mede door de inzet en het niet aflatende enthousiasme van Ingrid is deze procedure voor de gemeente uiteindelijk met succes afgerond.

De casus gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft in de jaren 2006 en 2007 een multifunctionele accommodatie gerealiseerd, onder meer bestaande uit een sporthal, horeca-gedeelte en een multifunctioneel gedeelte. Dat laatste bestaat uit een vlakke vloer-theater/grote feestzaal en een zalencentrum. De gemeente verhuurt het gebouw aan een exploitant die dit gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Om die reden hebben gemeente en exploitant geopteerd voor btw-belaste verhuur. De exploitant stelt niet alleen de ruimtes ter beschikking, maar verricht tezamen daarmee een veelheid van andere diensten zoals inrichting, verwarming/verlichting, schoonmaak, bewaking, toezicht en EHBO-voorzieningen. Tevens verzorgt de exploitant vanuit de horeca de catering als daarom door de gebruiker wordt verzocht. De inspecteur was van mening dat de exploitant het multifunctionele gedeelte gebruikt voor de btw-vrije verhuur van ruimten aan personen en verenigingen. Vanwege die btw-vrije verhuur zouden de gemeente en de exploitant ten onrechte hebben geopteerd voor btw-belaste verhuur. Een aanzienlijk gedeelte van de investerings-btw zou de gemeente dan niet in aftrek kunnen brengen en bovendien zou dan de integratieheffing van toepassing zijn.

De procedure

Gemeente en exploitant namen op ons advies het standpunt in dat de terbeschikkingstelling van de multifunctionele ruimten niet in de btw-vrije, maar in de btw-belaste sfeer plaatsvindt. Omdat het vooroverleg niet tot overeenstemming heeft geleid, werd, met toestemming van de inspecteur, de bezwaarfase overgeslagen en is de gemeente direct in beroep gegaan tegen het standpunt van de inspecteur. Nadat de Rechtbank Breda bij uitspraak van 17oktober 2008 de inspecteur aanvankelijk in het gelijk stelde, oordeelde het Hof ’s-Hertogenbosch op 28 juli 2011 in hoger beroep dat alle diensten zo nauw met elkaar samenhangen dat geen sprake is van btw-vrije verhuur, maar van een andersoortige btw-belaste dienst, de zogenaamde verhuur+. Omdat de exploitant het multifunctionele gedeelte gebruikt voor btw-belaste activiteiten oordeelde het Hof dat gemeente en exploitant terecht hebben geopteerd voor btw-belaste verhuur. Met dit oordeel werd de gemeente Moerdijk in het gelijk gesteld en heeft zij terecht bezwaar gemaakt tegen het standpunt van de inspecteur dat zij geen recht had op aftrek van btw en de integratieheffing moest toepassen.

Uitspraak Hoge Raad

De staatssecretaris heeft tegen de uitspraak het Hof cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft de zaak nu afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, Wet ro (rechterlijke organisatie). Daarmee blijft de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch in stand en heeft de gemeente de zaak gewonnen. Als de Hoge Raad op deze wijze een geschil afdoet, betekent dit dat geen rechtsvragen aan de orde zijn gesteld die van belang zijn voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Je zou haast kunnen concluderen dat de staatsecretaris tegen beter weten in cassatie heeft ingesteld en daarmee de gemeente onnodig met kosten en een langere periode van onzekerheid heeft opgezadeld. Dat de Hoge Raad op deze wijze de zaak afdoet wil niet zeggen dat hij de zaak niet nauwkeurig heeft beoordeeld. De Hoge Raad komt dan tot de conclusie dat het Hof het recht juist heeft toegepast en de uitspraak voldoende is gemotiveerd. De Hoge Raad stelt vast dat de zaak zich niet leent voor cassatie, bijv. omdat deze feitelijk is of omdat de aan de orde gestelde rechtsvragen al in eerdere uitspraken door de Hoge Raad zijn beantwoord. De Hoge Raad doet dan de zaak verkort af.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Het beleid van het ministerie van Financiën is dat de exploitatie van gesubsidieerde multifunctionele centra btw-vrij plaatsvinden. Weliswaar zijn de inkomsten dan vrij van btw, aan de andere kant kan de exploitant de btw die drukt op de exploitatie, groot onderhoud en investeringen niet in aftrek brengen. Nu vaststaat dat niet langer sprake is van een btw-vrije verhuurdienst, maar van een btw-belaste prestatie (de zogenaamde verhuur+,  waarop het hoge btw-tarief (thans 21%) van toepassing is) komt de ter zake in rekening gebrachte btw voor aftrek in aanmerking. De ervaring leert dat, zeker op de langere termijn, de aftrekbare btw de verschuldigde btw overtreft. Bovendien hoeft dan geen aandacht meer te worden besteed aan de integratieheffing. Tevens is sprake van een positief effect op de pro rata (corporaties) of het mengpercentage (gemeenten). Als gemeenten nu, op basis van deze uitspraak, gebruik gaan maken van de mogelijkheid tot btw-belaste exploitatie, kan sprake zijn van aftrekbare investerings-btw van investeringen uit het verleden.

Al met al de moeite waard nog eens de fiscale mogelijkheden te (laten) onderzoeken, waarbij ik natuurlijk graag behulpzaam wil zijn.

Met vriendelijke groet,
Gert Vos

Gert Vos btw-advies
G. (Gert) Vos
Trix Terwindtstraat 29
4333 CG Middelburg
M 06 – 306 22 999
gert@remove-this.vos-btwadvies.nl


Nieuwsarchief

Nieuwsbrief van 27 juni 2016
Betreft: 2016-06-27 Nieuwsbrief uitspraak HvJ Woerden Lees meer in de Nieuwsbrief van 27 juni 2016.
Nieuwsbrief van 21 juni 2016
Betreft: 1. Leerlingenvervoer 2. Sport, ter beschikking stellen om niet 3. Verkoop woning met grasland 4. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 21 juni 2016.
Nieuwsbrief van 29 maart 2016
Betreft: 1. Sportaccommodaties om niet ter beschikking stellen 2. Sport, aangekondigde wetswijziging en fiscale eenheid 3. Koepelvrijstelling 4. Uitsluitingsgronden BCF 5. Factuurvereisten 6. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 maart 2016.
Nieuwsbrief van 1 juni 2015
Betreft: 1. Aftrek van btw 2. Teruggaaf btw bij niet betaalde vergoeding 3. Nieuwe wending btw-constructie scholen? Lees meer in de Nieuwsbrief van 1 juni 2015.
Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit
Soms volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. In de Staatscourant van vandaag is het Voorschrift Tabel I gepubliceerd. Het is het besluit van 4 september 2014. Er zijn op onderdelen wat wijzigingen doorgevoerd die ik hierna puntsgewijs aangeef. Lees meer in de Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit.
Nieuwsbrief van 25 augustus 2014
Op 17 juni jl. heb ik jullie op de hoogte gebracht van een voorgenomen wetswijziging met betrekking tot de sportvrijstelling en het ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Afgelopen woensdag heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord. Lees in de Nieuwsbrief van 25 augustus 2014.
Nieuwsbrief van 29 juli 2014
Btw en de drie decentralisaties. Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden. Het gaat om de volgende taken: Ondersteuning en verzorging uit de Awbz worden overgeheveld naar de Wmo; Uitvoering van de Participatiewet (samenvoeging WWB, Wsw en Wajong) komt bij de gemeenten en Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 juli 2014.
Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden
Gemeente worden meer en meer “gedwongen” op allerlei gebieden samen te werken. Voor de btw geldt een vrijstelling als de samenwerkingsvrijstelling of het leerstuk van de kosten voor gemene rekening van toepassing is. Lees meer in de Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden.
Nieuwsbrief van 30 november 2012
Uitspraak procedure gemeente Moerdijk btw-belaste exploitatie multifunctioneel centrum Vrijdag 30 november 2012, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedure die mijn veel te jong en te vroeg (18 november 2008) overleden collega Ingrid Vos en ik in onze EFK-periode in 2007 voor de gemeente Moerdijk zijn gestart. Mede door de inzet en het niet aflatende enthousiasme van Ingrid is deze procedure voor de gemeente uiteindelijk met succes afgerond. Lees meer in de Nieuwsbrief van 30 november 2012.
Nieuwsbrief van 7 december 2012
Hoge Raad 7 december 2012, terbeschikkingstelling theaterzaal is btw-belaste dienst Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatiezaak van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft cassatie tegen de uitspraak van het Hof den Haag van 10 mei 2010, waartegen zowel de gemeente als de staatssecretaris cassatie hebben ingesteld. De Hoge Raad beslist in deze zaak dat de terbeschikkingstelling van een kleine theaterzaal is aan te merken als een btw-belaste dienst, niet zijnde verhuur. Hiermee heeft de Hoge Raad de lijn van de laatste weken in zijn uitspraken over de strikte uitleg van het verhuurbegrip voortgezet. De praktijk heeft met deze serie uitspraken duidelijkheid gekregen over de zogenaamde verhuur+. Lees meer in de Nieuwsbrief van 7 december 2012

Home