Nieuwsarchief

Dit is het Nieuwsarchief van Vos btw-advies. Hier vindt u alle nieuwsbrieven.


Nieuwsbericht 7 december 2012

Hoge Raad 7 december 2012, terbeschikkingstelling theaterzaal is btw-belaste dienst

Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatiezaak van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft cassatie tegen de uitspraak van het Hof den Haag van 10 mei 2010, waartegen zowel de gemeente als de staatssecretaris cassatie hebben ingesteld. De Hoge Raad beslist in deze zaak dat de terbeschikkingstelling van een kleine theaterzaal is aan te merken als een btw-belaste dienst, niet zijnde verhuur. Hiermee heeft de Hoge Raad de lijn van de laatste weken in zijn uitspraken over de strikte uitleg van het verhuurbegrip voortgezet. De praktijk heeft met deze serie uitspraken duidelijkheid gekregen over de zogenaamde verhuur+.

De Casus

De gemeente Hellevoetsluis heeft in 2002 een kunstencentrum gebouwd. Omdat de gemeente dit kunstencentrum gedeeltelijk voor btw-vrije prestaties gebruikt, heeft zij de integratieheffing toegepast. Van die verschuldigde btw heeft de gemeente 48% in aftrek gebracht. De inspecteur was van mening dat de aftrek 45% moest zijn en heeft het verschil nageheven. Tevens was de inspecteur van mening dat de terbeschikkingstelling van de theaterzaal met kleedruimtes, technische ruimtes, terbeschikkingstelling theatertechnici, begeleiding van het bezoekend publiek en de schoonmaak als een btw-vrije verhuurdienst moest worden aangemerkt.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat de aftrek van 48% in stand blijft omdat het verschil met de oorspronkelijke aftrek minder dan 10% bedraagt, zodat geen ruimte is voor herrekening van de in aftrek gebrachte btw in het jaar van ingebruikname van het kunstencentrum. Tevens besliste de Hoge Raad t.a.v. de theaterzaal dat de verschillende handelingen die de gemeente hierbij verricht als één enkele prestatie moet worden beschouwd. Deze dienst vormt een dienst van een eigen aard, die is gericht op het voor muziek- of toneelgezelschap scheppen van een omgeving die het mogelijk maakt zijn voorstelling te geven. Deze dienst is niet vrijgesteld.

Betekenis voor de praktijk

In samenhang met de afspraken van de afgelopen weken, zie mijn berichten over raamprostitutie en exploitatie van een multifunctioneel centrum door de gemeente Moerdijk, heeft de Hoge Raad nu meer duidelijkheid verstrekt. Hiermee bestaat echter nog niet in alle gevallen duidelijkheid over de btw-gevolgen van de activiteiten. Ergens tussen de passieve dienst van de terbeschikkingstelling van een kale ruimte zonder nader dienstbetoon, en het feitencomplex van de onlangs door de Hoge Raad besliste zaken waarin sprake is van btw-belaste diensten, zal sprake zijn van een onderscheid tussen de, in beginsel, btw-vrije verhuur van een ruimte en een algemene dienst zoals de exploitatie van een multifunctionele ruimte. In dat laatste zijn tevens diensten begrepen zoals stoffering en inrichting van die ruimte, schoonmaak, voorzieningen zoals verlichting en verwarming, gebruik van algemene voorzieningen zoals toiletten en garderobe en bewaking. Het zal steeds van het feitencomplex afhankelijk zijn naar welke kant de balans doorslaat. Des te meer aanvullende dienstbetoon, des te sneller zal worden geconcludeerd tot een btw-belaste dienst.

Dat deze ontwikkeling in de volle belangstelling staat van gemeenten, woningcorporaties en exploitanten van theaters en multifunctionele centra, behoeft geen betoog. Voor hen is in de laatste weken meer duidelijkheid ontstaan. Als u nader over uw specifieke situatie geïnformeerd wenst te worden, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.


Nieuwsarchief

Nieuwsbrief van 27 juni 2016
Betreft: 2016-06-27 Nieuwsbrief uitspraak HvJ Woerden Lees meer in de Nieuwsbrief van 27 juni 2016.
Nieuwsbrief van 21 juni 2016
Betreft: 1. Leerlingenvervoer 2. Sport, ter beschikking stellen om niet 3. Verkoop woning met grasland 4. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 21 juni 2016.
Nieuwsbrief van 29 maart 2016
Betreft: 1. Sportaccommodaties om niet ter beschikking stellen 2. Sport, aangekondigde wetswijziging en fiscale eenheid 3. Koepelvrijstelling 4. Uitsluitingsgronden BCF 5. Factuurvereisten 6. Overige attentiepunten Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 maart 2016.
Nieuwsbrief van 1 juni 2015
Betreft: 1. Aftrek van btw 2. Teruggaaf btw bij niet betaalde vergoeding 3. Nieuwe wending btw-constructie scholen? Lees meer in de Nieuwsbrief van 1 juni 2015.
Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit
Soms volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. In de Staatscourant van vandaag is het Voorschrift Tabel I gepubliceerd. Het is het besluit van 4 september 2014. Er zijn op onderdelen wat wijzigingen doorgevoerd die ik hierna puntsgewijs aangeef. Lees meer in de Nieuwsbrief over aangepast Sportbesluit.
Nieuwsbrief van 25 augustus 2014
Op 17 juni jl. heb ik jullie op de hoogte gebracht van een voorgenomen wetswijziging met betrekking tot de sportvrijstelling en het ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Afgelopen woensdag heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord. Lees in de Nieuwsbrief van 25 augustus 2014.
Nieuwsbrief van 29 juli 2014
Btw en de drie decentralisaties. Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden. Het gaat om de volgende taken: Ondersteuning en verzorging uit de Awbz worden overgeheveld naar de Wmo; Uitvoering van de Participatiewet (samenvoeging WWB, Wsw en Wajong) komt bij de gemeenten en Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Lees meer in de Nieuwsbrief van 29 juli 2014.
Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden
Gemeente worden meer en meer “gedwongen” op allerlei gebieden samen te werken. Voor de btw geldt een vrijstelling als de samenwerkingsvrijstelling of het leerstuk van de kosten voor gemene rekening van toepassing is. Lees meer in de Nieuwsbrief over Samenwerkingsverbanden.
Nieuwsbrief van 30 november 2012
Uitspraak procedure gemeente Moerdijk btw-belaste exploitatie multifunctioneel centrum Vrijdag 30 november 2012, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedure die mijn veel te jong en te vroeg (18 november 2008) overleden collega Ingrid Vos en ik in onze EFK-periode in 2007 voor de gemeente Moerdijk zijn gestart. Mede door de inzet en het niet aflatende enthousiasme van Ingrid is deze procedure voor de gemeente uiteindelijk met succes afgerond. Lees meer in de Nieuwsbrief van 30 november 2012.
Nieuwsbrief van 7 december 2012
Hoge Raad 7 december 2012, terbeschikkingstelling theaterzaal is btw-belaste dienst Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatiezaak van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft cassatie tegen de uitspraak van het Hof den Haag van 10 mei 2010, waartegen zowel de gemeente als de staatssecretaris cassatie hebben ingesteld. De Hoge Raad beslist in deze zaak dat de terbeschikkingstelling van een kleine theaterzaal is aan te merken als een btw-belaste dienst, niet zijnde verhuur. Hiermee heeft de Hoge Raad de lijn van de laatste weken in zijn uitspraken over de strikte uitleg van het verhuurbegrip voortgezet. De praktijk heeft met deze serie uitspraken duidelijkheid gekregen over de zogenaamde verhuur+. Lees meer in de Nieuwsbrief van 7 december 2012

Home